C2000 DSP基本数据类型

一般情况下,在大部分平台上,一个字节(byte)是指8bit,char占用8bit的空间,int占用32bit的空间。然而,在TI C2000 DSP上,情况确不是这样的。在C2000系列DSP上,byte = 16 bits,char = short = int = 16 bits,long = 32 bit,long long = 64bit

上图截自”TMS320C28x Optimizing C/C++ Compiler User’s Guide

不过仔细看C语言标准,的确没有规定char是几位的,也只规定了long≥int≥short≥char。这也提醒我们,不要太依赖于所谓的经验,不要想当然……

文章目录